Yuan Yi Chang (YYC)Machinery Co., Ltd.
By Yuan Yi Chang (YYC)Machinery Co., Ltd.

Series MSSH-DIN7 Straight Skiving Pinions module 2

Manufacturer Yuan Yi Chang (YYC)Machinery Co., Ltd.
Description Straight Skiving Pinions MSSH0200161-DIN7
Part Number MSSH0200161-DIN7
Material SCM440 / SCM440
Mass 0,2
No. of Teeth 16
Quality DIN 7
CAD models
Share

Product selection

Index CAD Selector Part Number Description Material Mass No. of Teeth d1H6 d2 d3 D w1 w2 k h Quality Fta kN
1 No CAD available 1 MSSH0200161-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200161-DIN7 SCM440 / SCM440 0,2 16 15 25 32 36 28 30 5 17,3 DIN 7 11,68
2 No CAD available 12 MSSH0200181-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200181-DIN7 SCM440 / SCM440 0,2 18 15 30 36 40 28 30 5 17,3 DIN 7 9,29
3 No CAD available 23 MSSH0200182-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200182-DIN7 SCM440 / SCM440 0,2 18 20 25 36 40 28 30 6 22,8 DIN 7 9,29
4 No CAD available 34 MSSH0200201-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200201-DIN7 SCM440 / SCM440 0,3 20 15 25 40 44 28 30 6 17,8 DIN 7 9,69
5 No CAD available 45 MSSH0200202-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200202-DIN7 SCM440 / SCM440 0,3 20 19 30 40 44 28 30 6 21,8 DIN 7 9,69
6 No CAD available 56 MSSH0200203-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200203-DIN7 SCM440 / SCM440 0,5 20 19 30 40 44 28 56 6 21,8 DIN 7 9,69
7 No CAD available 66 MSSH0200204-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200204-DIN7 SCM440 / SCM440 0,3 20 20 30 40 44 28 30 6 22,8 DIN 7 9,69
8 No CAD available 67 MSSH0200205-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200205-DIN7 SCM440 / SCM440 0,3 20 22 30 40 44 28 30 6 24,8 DIN 7 9,69
9 No CAD available 68 MSSH0200206-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200206-DIN7 SCM440 / SCM440 0,5 20 22 36 40 44 28 56 6 24,8 DIN 7 9,69
10 No CAD available 2 MSSH0200221-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200221-DIN7 SCM440 / SCM440 0,3 22 15 25 44 48 28 30 5 17,3 DIN 7 10,03
11 No CAD available 3 MSSH0200222-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200222-DIN7 SCM440 / SCM440 0,3 22 19 30 44 48 28 30 6 21,8 DIN 7 10,03
12 No CAD available 4 MSSH0200223-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200223-DIN7 SCM440 / SCM440 0,6 22 19 30 44 48 28 56 6 21,8 DIN 7 10,03
13 No CAD available 5 MSSH0200224-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200224-DIN7 SCM440 / SCM440 0,3 22 20 30 44 48 28 30 6 22,8 DIN 7 10,03
14 No CAD available 6 MSSH0200225-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200225-DIN7 SCM440 / SCM440 0,6 22 22 36 44 48 28 56 6 24,8 DIN 7 10,03
15 No CAD available 7 MSSH0200226-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200226-DIN7 SCM440 / SCM440 0,3 22 22 30 44 48 28 30 6 24,8 DIN 7 10,03
16 No CAD available 8 MSSH0200227-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200227-DIN7 SCM440 / SCM440 0,3 22 25 36 44 48 28 30 8 28,3 DIN 7 10,03
17 No CAD available 9 MSSH0200251-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200251-DIN7 SCM440 / SCM440 0,7 25 16 30 50 54 28 54 5 18,3 DIN 7 10,41
18 No CAD available 10 MSSH0200252-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200252-DIN7 SCM440 / SCM440 0,4 25 19 30 50 54 28 30 6 21,8 DIN 7 10,41
19 No CAD available 11 MSSH0200253-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200253-DIN7 SCM440 / SCM440 0,8 25 19 30 50 54 28 56 6 21,8 DIN 7 10,41
20 No CAD available 13 MSSH0200254-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200254-DIN7 SCM440 / SCM440 0,4 25 20 30 50 54 28 30 6 22,8 DIN 7 10,41
21 No CAD available 14 MSSH0200255-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200255-DIN7 SCM440 / SCM440 0,4 25 22 30 50 54 28 30 6 24,8 DIN 7 10,41
22 No CAD available 15 MSSH0200256-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200256-DIN7 SCM440 / SCM440 0,8 25 22 36 50 54 28 56 6 24,8 DIN 7 10,41
23 No CAD available 16 MSSH0200257-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200257-DIN7 SCM440 / SCM440 0,4 25 25 36 50 54 28 30 8 28,3 DIN 7 10,41
24 No CAD available 17 MSSH0200258-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200258-DIN7 SCM440 / SCM440 0,4 25 30 45 50 54 28 30 8 33,3 DIN 7 10,41
25 No CAD available 18 MSSH0200281-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200281-DIN7 SCM440 / SCM440 0,5 28 19 30 56 60 28 30 6 21,8 DIN 7 10,84
26 No CAD available 19 MSSH0200282-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200282-DIN7 SCM440 / SCM440 0,9 28 19 30 56 60 28 56 6 21,8 DIN 7 10,84
27 No CAD available 20 MSSH0200283-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200283-DIN7 SCM440 / SCM440 0,5 28 20 30 56 60 28 30 6 22,8 DIN 7 10,84
28 No CAD available 21 MSSH0200284-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200284-DIN7 SCM440 / SCM440 0,5 28 22 30 56 60 28 30 6 24,8 DIN 7 10,84
29 No CAD available 22 MSSH0200285-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200285-DIN7 SCM440 / SCM440 0,9 28 22 36 56 60 28 56 6 24,8 DIN 7 10,84
30 No CAD available 24 MSSH0200286-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200286-DIN7 SCM440 / SCM440 0,5 28 25 36 56 60 28 30 8 28,3 DIN 7 10,84
31 No CAD available 25 MSSH0200287-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200287-DIN7 SCM440 / SCM440 0,5 28 30 45 56 60 28 30 8 33,3 DIN 7 10,84
32 No CAD available 26 MSSH0200288-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200288-DIN7 SCM440 / SCM440 1 28 30 50 56 60 28 60 8 33,3 DIN 7 10,84
33 No CAD available 27 MSSH0200289-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200289-DIN7 SCM440 / SCM440 0,5 28 35 48 56 60 28 30 10 38,3 DIN 7 10,84
34 No CAD available 28 MSSH0200321-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200321-DIN7 SCM440 / SCM440 1,2 32 16 30 64 68 28 54 5 18,3 DIN 7 11,24
35 No CAD available 29 MSSH0200322-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200322-DIN7 SCM440 / SCM440 0,6 32 20 30 64 68 28 30 6 22,8 DIN 7 11,24
36 No CAD available 30 MSSH0200323-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200323-DIN7 SCM440 / SCM440 0,6 32 22 30 64 68 28 30 6 24,8 DIN 7 11,24
37 No CAD available 31 MSSH0200324-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200324-DIN7 SCM440 / SCM440 1,2 32 22 36 64 68 28 56 6 24,8 DIN 7 11,24
38 No CAD available 32 MSSH0200325-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200325-DIN7 SCM440 / SCM440 0,6 32 25 36 64 68 28 30 8 28,3 DIN 7 11,24
39 No CAD available 33 MSSH0200326-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200326-DIN7 SCM440 / SCM440 0,6 32 30 45 64 68 28 30 8 33,3 DIN 7 11,24
40 No CAD available 35 MSSH0200327-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200327-DIN7 SCM440 / SCM440 1,3 32 30 50 64 68 28 60 8 33,3 DIN 7 11,24
41 No CAD available 36 MSSH0200328-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200328-DIN7 SCM440 / SCM440 1,4 32 32 55 64 68 28 65 10 35,3 DIN 7 11,24
42 No CAD available 37 MSSH0200329-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200329-DIN7 SCM440 / SCM440 0,6 32 35 48 64 68 28 30 10 38,3 DIN 7 11,24
43 No CAD available 38 MSSH0200361-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200361-DIN7 SCM440 / SCM440 0,8 36 20 30 72 76 28 30 6 22,8 DIN 7 11,59
44 No CAD available 39 MSSH0200362-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200362-DIN7 SCM440 / SCM440 0,8 36 25 36 72 76 28 30 8 28,3 DIN 7 11,59
45 No CAD available 40 MSSH0200363-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200363-DIN7 SCM440 / SCM440 0,8 36 30 45 72 76 28 30 8 33,3 DIN 7 11,59
46 No CAD available 41 MSSH0200364-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200364-DIN7 SCM440 / SCM440 0,8 36 35 48 72 76 28 30 10 38,3 DIN 7 11,59
47 No CAD available 42 MSSH0200365-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200365-DIN7 SCM440 / SCM440 1,7 36 40 62 72 76 28 65 12 43,3 DIN 7 11,59
48 No CAD available 43 MSSH0200366-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200366-DIN7 SCM440 / SCM440 0,8 36 45 58 72 76 28 30 14 48,8 DIN 7 11,59
49 No CAD available 44 MSSH0200401-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200401-DIN7 SCM440 / SCM440 1 40 15 36 80 84 28 30 5 17,3 DIN 7 11,87
50 No CAD available 46 MSSH0200402-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200402-DIN7 SCM440 / SCM440 1 40 20 30 80 84 28 30 6 22,8 DIN 7 11,87
51 No CAD available 47 MSSH0200403-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200403-DIN7 SCM440 / SCM440 1 40 25 36 80 84 28 30 8 28,3 DIN 7 11,87
52 No CAD available 48 MSSH0200404-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200404-DIN7 SCM440 / SCM440 1 40 30 45 80 84 28 30 8 33,3 DIN 7 11,87
53 No CAD available 49 MSSH0200405-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200405-DIN7 SCM440 / SCM440 2,1 40 32 55 80 84 28 65 10 35,3 DIN 7 11,87
54 No CAD available 50 MSSH0200406-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200406-DIN7 SCM440 / SCM440 1 40 35 48 80 84 28 30 10 38,3 DIN 7 11,87
55 No CAD available 51 MSSH0200407-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200407-DIN7 SCM440 / SCM440 2,1 40 40 62 80 84 28 65 12 43,3 DIN 7 11,87
56 No CAD available 52 MSSH0200408-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200408-DIN7 SCM440 / SCM440 1 40 45 58 80 84 28 30 14 48,8 DIN 7 11,87
57 No CAD available 53 MSSH0200409-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200409-DIN7 SCM440 / SCM440 2,1 40 45 68 80 84 28 65 14 48,8 DIN 7 11,87
58 No CAD available 54 MSSH0200451-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200451-DIN7 SCM440 / SCM440 1,2 45 20 30 90 94 28 30 6 22,8 DIN 7 12,14
59 No CAD available 55 MSSH0200452-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200452-DIN7 SCM440 / SCM440 1,2 45 25 36 90 94 28 30 8 28,3 DIN 7 12,14
60 No CAD available 57 MSSH0200453-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200453-DIN7 SCM440 / SCM440 1,2 45 35 48 90 94 28 30 10 38,3 DIN 7 12,14
61 No CAD available 58 MSSH0200454-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200454-DIN7 SCM440 / SCM440 1,2 45 45 58 90 94 28 30 14 48,8 DIN 7 12,14
62 No CAD available 59 MSSH0200501-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200501-DIN7 SCM440 / SCM440 1,5 50 20 30 100 104 28 30 6 22,8 DIN 7 12,38
63 No CAD available 60 MSSH0200502-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200502-DIN7 SCM440 / SCM440 1,5 50 25 36 100 104 28 30 8 28,3 DIN 7 12,38
64 No CAD available 61 MSSH0200503-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200503-DIN7 SCM440 / SCM440 1,5 50 35 48 100 104 28 30 10 38,3 DIN 7 12,38
65 No CAD available 62 MSSH0200504-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200504-DIN7 SCM440 / SCM440 1,5 50 45 58 100 104 28 30 14 48,8 DIN 7 12,38
66 No CAD available 63 MSSH0200505-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200505-DIN7 SCM440 / SCM440 3,3 50 45 68 100 104 28 65 14 48,8 DIN 7 12,38
67 No CAD available 64 MSSH0200561-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200561-DIN7 SCM440 / SCM440 1,9 56 25 36 112 116 28 30 8 28,3 DIN 7 12,59
68 No CAD available 65 MSSH0200562-DIN7 Straight Skiving Pinions MSSH0200562-DIN7 SCM440 / SCM440 1,9 56 35 48 112 116 28 30 10 38,3 DIN 7 12,59

Documentation

Contact the supplier

Yuan Yi Chang (YYC)Machinery Co., Ltd.

Yuan Yi Chang (YYC)Machinery Co., Ltd.

YYC is the worldwide brand of Spur Rack, Pinion, Planetary Reducers and backlash free gearboxes. With ISO 9001 certified and patents. Exporting over 40 countries. It’s your best partner for Industry 4.0.

Google Map